قفس فارادی FARADAY CAGE

متن کامل
ابداع قفس فارادی به مایکل فارادی دانشمند قرن ۱۹ میلادی نسبت  داده می‌شود. او آزمایش‌های خود را بر مبنای کارهای دانشمند پیش از خود همچون بنجامین فرانکلین انجام داد و این نظریه را بیان کرد که امواج الکترومغناطیسی به طور طبیعی از اطراف یک مادهٔ رسانا گذر می‌کنند به درون آن نفوذ نمی‌یابند.


قفس فارادی چگونه کار میکند؟ 

قفس فارادی در همه اشکال و اندازه ها می باشد، اما همه آن ها از یک صفحه فلزی استفاده می کنند که نیروی برق را هدایت میکند و اثر محافظتی ایجاد میکند.

قفس فارادی تحهیزات را از میدان الکتریکی استاتیک محافظت می کند. میدان الکتریکی یک میدان نیروی اطراف یک ذره باردار مانند یک الکترون یا پروتون است.

بعضی از قفس ها ساده هستند، مانند نرده های زنجیره ای و همچنین از یک مش فلزی ایده آل استفاده می کنند. صرف نظر ظاهر این قفس ها، تمام سلول های فارادی، نیروی الکترواستاتیک یا حتی انواع خاصی از تشعشع الکترومغناطیسی را می گیرند و آنها را در خارج قفس توزیع می کنند.قفس فارادی که بار و یا تشعشعات را در اطراف بیرونی قفس توزیع می کنند، از اتلاف برق یا انرژی در داخل قفس جلوگیری می کند.

به طور خلاصه، یک قفس فارادی یک هادی تو خالی است که در آن بار و انرژی روی سطح خارجی قفس باقی می ماند.آزمایش فارادی

اگربااستفاده از توری فلزی قفسی بسازیم. و نوارهای کاغذی روی سطوح داخلی و خارجی این قفس نصب کنیم. می بینیم که پس از باردارکردن قفس فقط نوار کاغذهای سطح بیرونی از قفس فاصله می گیرند این امر نشان می دهد که میدان الکتریکی بین قفس و اشیای اطراف آن وجود دارد ولی در داخل قفس میدانی نیست.
کاربرد قفس فارادی

کاربرد این محفظه در آزمایش ها و تحقیقاتی است که به تداخل امواج الکترومغناطیسی حساس هستند. به این ترتیب توسط این محفظه می توان میدان های مغناطیسی مزاحم در محیط را به مقدار زیادی تضعیف کرد. 
شکل دیگری از قفس فارادی

برق گیر قفس فاراده شامل تعدادی پایانه های هوایی ( میله های بـرق گیر فرانکلین ) می بـاشد که بـر روی سطوح مرتفع و یـا در بلندتـریـن قسمت بـرج و دیـگـر تـاسیسـات مشابه نصب و بـه وسیله شبکه تسمه مسی بـه یکدیگـر مرتبط و از یک یـا چـنـد نقطه مختلف بـا استـفـاده از تسمه و یـا سیـم مسی لـخـت ، بـه سیستم پـایـانـه هـای زمیـنـی ( شبکه اتصال زمین ) مربوطه متصل می شود.شکل دیگـر بـرق گیـر قفس فـارادی ، شامل سیستم پایانه هـای هوایی متشکـل از هـر ترکیبی از میله ها ، سیم هـای کشیده شده و شبکه هادی هـا می باشد. به عنوان مثال می توان بـه شبکه مش ، اشاره نمود.تعداد بازدید: 775

نظرات

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×
Parse Time: 0.707s
Duration Query
0.0000219345 SELECT configuration_id AS cfgId, configuration_key AS cfgKey, configuration_value AS cfgValue FROM configuration
0.0020251274 SELECT configuration_id AS cfgId, configuration_key AS cfgKey, configuration_value AS cfgValue FROM configuration
0.0000078678 SELECT * FROM languages ORDER BY sort_order ASC
0.0003321171 SELECT * FROM languages ORDER BY sort_order ASC
0.0000050068 SELECT title, code, symbol_left, symbol_right, decimal_point, thousands_point, decimal_places, value FROM currencies
0.0003099442 SELECT title, code, symbol_left, symbol_right, decimal_point, thousands_point, decimal_places, value FROM currencies
0.0000050068 SELECT * FROM configuration_description WHERE (language_id = :languages_id OR language_id = 0) AND configuration_id IN ('12', '610', '611', '612', '613', '708', '722', '723', '724', '725', '726', '727', '731', '729', '614')
0.0006279945 SELECT * FROM configuration_description WHERE (language_id = :languages_id OR language_id = 0) AND configuration_id IN (:configuration_id)
0.0000059605 SELECT ig.images_group_id, ig.save_path, ig.watermarking_status, ig.has_thumb, ig.thumb_width, ig.thumb_height, ig.max_width, ig.max_height, ig.default_image, ig.position, ig.multi_image, ig.date_added, ig.last_modified, ig.item_type, igi.images_group_title FROM images_group AS ig JOIN images_group_info AS igi ON igi.images_group_id=ig.images_group_id WHERE igi.languages_id = :languages_id
0.0006740093 SELECT ig.images_group_id, ig.save_path, ig.watermarking_status, ig.has_thumb, ig.thumb_width, ig.thumb_height, ig.max_width, ig.max_height, ig.default_image, ig.position, ig.multi_image, ig.date_added, ig.last_modified, ig.item_type, igi.images_group_title FROM images_group AS ig JOIN images_group_info AS igi ON igi.images_group_id=ig.images_group_id WHERE igi.languages_id = :languages_id
0.0000109673 SELECT *, GREATEST(a.articles_date_available, a.articles_date_added) AS articles_date FROM articles AS a JOIN articles_description AS ad USING(articles_id) WHERE a.articles_id = :id AND ad.language_id = :lng_id
0.0007960796 SELECT *, GREATEST(a.articles_date_available, a.articles_date_added) AS articles_date FROM articles AS a JOIN articles_description AS ad USING(articles_id) WHERE a.articles_id = :id AND ad.language_id = :lng_id
0.0000061989 Update articles_description SET articles_viewed = articles_viewed + 1 WHERE articles_id = :id AND language_id = :lng_id
0.0005550385 Update articles_description SET articles_viewed = articles_viewed + 1 WHERE articles_id = :id AND language_id = :lng_id
0.0000059605 SELECT articles_topics_id FROM articles_to_topics WHERE articles_id = :id
0.0008029938 SELECT articles_topics_id FROM articles_to_topics WHERE articles_id = :id
0.0000109673 SELECT c.categories_id, c.categories_image, c.parent_id, c.sort_order, c.date_added, cd.categories_name FROM categories AS c JOIN categories_description AS cd ON c.categories_id = cd.categories_id WHERE cd.language_id = :lang_id ORDER BY c.sort_order
0.0017280579 SELECT c.categories_id, c.categories_image, c.parent_id, c.sort_order, c.date_added, cd.categories_name FROM categories AS c JOIN categories_description AS cd ON c.categories_id = cd.categories_id WHERE cd.language_id = :lang_id ORDER BY c.sort_order
0.0000100136 SELECT manufacturers_id, manufacturers_name, manufacturers_image FROM manufacturers ORDER BY manufacturers_name ASC
0.0004220009 SELECT manufacturers_id, manufacturers_name, manufacturers_image FROM manufacturers ORDER BY manufacturers_name ASC
0.0000061989 SELECT * FROM articles_xsell AS x JOIN products AS p USING(products_id) JOIN products_description AS pd USING(products_id) WHERE x.articles_id = :id AND pd.language_id = :lng_id ORDER BY x.sort_order ASC limit 6
0.0005030632 SELECT * FROM articles_xsell AS x JOIN products AS p USING(products_id) JOIN products_description AS pd USING(products_id) WHERE x.articles_id = :id AND pd.language_id = :lng_id ORDER BY x.sort_order ASC limit 6
0.0000069141 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0005960464 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0000069141 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0005869865 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0000109673 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0005500317 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0000071526 SELECT p.pages_id, pd.pages_name, pd.pages_description, p.pages_image, p.pages_date_added FROM pages AS p JOIN pages_description AS pd ON pd.pages_id = p.pages_id WHERE p.pages_status = '1' and pd.language_id = :lang_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order LIMIT :limit
0.0014159679 SELECT p.pages_id, pd.pages_name, pd.pages_description, p.pages_image, p.pages_date_added FROM pages AS p JOIN pages_description AS pd ON pd.pages_id = p.pages_id WHERE p.pages_status = '1' and pd.language_id = :lang_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order LIMIT :limit
Total: 0.0120534897 Query count: 30